EĞİTİM
3.1.2024 10:47

Demokratik Eğitim ve İletişim

Mehmet Ali Kaya
Mehmet ALİ KAYA
Demokratik Eğitim ve İletişim

Demokratik eğitim ve demokratik yurttaşlık halkın kendine güvenini sağlamak için kendini denetlemeyi ve akıllarını kullanmayı öğrenmek gerekir.

OKULDA DEMOKRATİK EĞİTİM VE DEMOKRATİK YURTTAŞLIKLAR

Halkın kendine güvenini sağlamak için, kendini denetlemeyi ve akıllarını kullanmayı öğretmek gerekir.

15-17 Ekim 2000 tarihinde Polonya’nın Cracow kentinde “Sosyal uyum ve demokratik vatandaşlık için eğitim politikaları” konulu panelde 2001-2004 yıllarında devletler arası verilecek eğitim kararlaştırıldı. Bunlar:

1. Demokratik yurttaşlık eğitimi

2. Tarih eğitimi

3. Yaşayan diller.

7 Mayıs 1999 tarihli Budapeşte Deklarasyonunda “Yaşam boyu eğitim” esas alınmıştır.

Amacı: Ailede, eğitim kurumlarında, iş yerinde yerel yönetimlerde medya kanalı ile ve kültürel etkinliklerle yurttaşların toplum hayatında sorumlu ve etkin rol oynaması ve A.konseyinin temel prensiplerine dayalı “demokratik yurttaşların” geliştirilmesidir.

Prensipler:

• Çok kültürlü yapı içinde yurttaşlık tanımı,

• Etkili yurttaşlık için temel beceriler kazanma,

• Hürriyetin, öğrenilmesi ve paylaşılması,

• Sürekli eğitim ve geleceği denetleme becerisi

• Pedagojik ve psikolojik uygulamalar…

• Öğrencilere demokratik kararları alma ve uygulama imkanı verme, yönlendirme,

• Demokrasi eğitiminde STK ve uzman desteği.

Avrupa konseyi, “demokratik yurttaşlık eğitimi” için 1997-2000 yılı temel kavramları oluşturmayı 2001-2004 yılı ise, “politika geliştirme, duyarlılık ve iletişim ağı kurma” yı hedeflemektedir.

Demokrasi anlayışını “evrensel demokratik çoğunluğu” esas alınmaktadır. Bunun yurttaş tanımı da: “hakları güvence altında, sosyal sorumluluk sahibi,kanun yapan ve buna saygı duyan, hür düşünen, konuşan, eleştiren, özgüvene sahip, hak ve sorumluluklarını bilen, başkalarının hukukuna saygı duyabilen, farklılıkları kabul edebilen kişidir.

Bu bağlamda okullar çok önemlidir.

Okullarda demokratik eğitim için:

1. Tüm okullarda öğrenci merkezli eğitim verilmeli,

2. Öğrencilerin okulda tüm kararlara katılımı,

3. Okul öğrenci kuralları oluşturma,

4. MCO uygulamaları, TKY, OGYE oluşturmak,

5. Ders dışı etkinlikleri desteklemeleri,

6. Öğrencilerin derslere aktif katılımı,

7. Kurallar, öğrencilerle birlikte kararlaştırılmalı,

8. Hak, hukuk, hürriyet, saygı bilinci verilmeli,

9. Okullar sosyal yaşam merkezi haline getirilmeli,

10. Öğrenci etkinlikleri sergilenmeli,

11. Ödevler, araştırma ve proje şeklinde verilmeli,

Okullar demokratik eğitimin temel yapıtaşlarıdır. Okulunda demokrasi olmayan ülkede demokrasi olmaz.

**

İLETİŞİM / Banu DUMAN

İletişim düşüncenin ve duygunun paylaşılmasıdır. Paylaşılmayan duygu ve düşünce etkisizdir.

İletişim dil becerisi ile etkin hale gelir. Beden dilinin de duyguyu aktarmada büyük etkisi vardır.

Düşünce özgürlüğü, başkalarının düşüncelerine ulaşma özgürlüğünü de içerir. Bilim ve sanat özgürlüğü, din ve vicdan özgürlüğü de bunun için şarttır.

İletişimde dilin kullanımı ve kültürel boyut birinci derece öneme sahiptir. Ancak başlıca otoriter, dıştan denetime dayalı, önyargılı bir kültürden beslenen iletişim şekli ile demokratik, özdenetime, başkalarına karşı sorumluluğa dayalı, özgür iletişim tarzının söylemleri, algılamaları ve iletişimi ve mesajları bambaşka olacaktır.  

İtaat kültüründe amirin emirlerine göre davranılır. Bunlara uymanın dışında fikir geliştirilemez. Dar bir alana dayalı bir hayat tarzı vardır. İletişim kalıp mesajları aktarmaktan ibarettir. Hür, eşit, karşılıklı, yaratıcı, keşfedici bir iletişim biçimi yoktur.

Bireyin duygu ve düşüncelerini ifade etme becerisinin geliştirilmesi, ailede, okulda ve toplumda ilişkilerin demokratik olması, etkili iletişime imkân tanır.

Okul iletişim becerisi kazandırmada önemli bir yere sahiptir. Kişi birçok beceriyi okulda kazanır ve geliştirir. Özgür ve demokratik bir okul ortamında bireylerin düşünce ve duygularına saygı duyulur. Böylece açık iletişim becerileri edinirler. Bu kendinden ziyade başkalarına saygı duymakla kazanılır. Her iki tarafın anlaşacağı çözüm üretme becerisine sahiptirler. Bu da sonuçta insan hakları kültürünü geliştirir.

Demokratik eğitim ortamında öğrencilerin etkin iletişimine imkân vermek, yaratıcı ve araştırıcı düşünmelerini geliştirecektir.

Kitle iletişim araçları olan TV, telefon, internet…vs. iletişimi en geniş şekilde etkilemektedir. Bunları iyi kullanan etkin iletişimi sağlar.

ETKİLİ İLETİŞİM

İletişim, duygu, düşünce, fikir ve bilgi aktarımıdır.

Etkili iletişim öğrenme sonucu oluşur. Her iletişimde peri iletişim yoluyla tepki gösterilir. İletişimde geri bildirim yoksa iletişim tek yönlüdür.

Bireyin kendine güveni,

Muhatabını şartsız kabul etmesi

Bireylerin kendilerinin problemlerini çözebilme gücüne inanması

Kendini olduğu gibi görmesi

Duygu, düşünce ve davranışlarla tutarlı olması

Empati kurması

Karşılıklı iletişim olması

İLETİŞİMİN ENGELLERİ

1. YARGILAMA : İletişimi engeller

2. ÇÖZÜMLEME : “ Ben senden daha iyi bilirim” yaklaşımı

3. RAHATLAMA : “ Boş ver buda geçer” yaklaşımı

4. SORU SORMA : Yönlendirme yaklaşımıdır.

5. AÇIMLI YAKLAŞIM : Muhatabı dinlemek

Her şey; yerinde, zamanında, dozunda olmalıdır.

İletişim sağlıklı iletişim kurmaktadır. Bunu becermek anca ……. Olmalıyla mümkündür.

ETKİSİZ İLETİŞİM

1. Emir vermek, yönlendirmek

2. Uyarmak, gözdağı vermek

3. Ahlak dersi vermek

4. Öğüt vermek, çözüm ve öneri getirmek.

5. Öğretmeye çalışmak, nutuk çekmek.

6. Yargılamak, eleştiride bulunmak ve suçlamak.

7. Ad takmak, alay etmek

8. Övmek, olumlu düşünmek

9. Yorumlamak, analiz etmek

BAŞARI İÇİN

Hedefiniz olmalı

Planınız olmalı

Hedefin peri dönüşü olmalı

Yani yapmanız gerekeni belirli bir süre içinde değer verdiğimiz bir kişiye rapor etme başarıyı %95 artırır.

BALTAYI BİLEMEK

İki oduncu arkadaş ormanda ağaç kesiyorlardı. Biri sabah erken işe gidiyor, dinlenmeden, durmadan ağaç kesiyor, akşamda eve geç vakitte geliyordu. Diğeri ise kuşlukta ormana gidiyor, öğlen ara veriyor ve akşamları da erkenden dönüyordu.

Hafta sonu kestikleri ağaçları eve getirdiler. Sonuç olarak adam için çok şaşırtıcı idi. Odunu çok çalışmış ama az odun kese bilmişti. İkincisi az çalışmış ama çok odun getirmişti.

NEDEN?

Birinci adam odunu öfkeyle bunun sebebini ikinci oduncuya sordu “ nasıl olur ben senden çok çalıştığım halde senden az odunum oldu.”

İkincisi cevap verdi

“Bunda anlaşılmayacak bir şey yok. Sen durmadan çalışıyordun ama baltan köreliyordu. Ben ise dinlendiğim zaman içinde baltamı biliyordum. Baktım keskin olunca daha az zamanda daha çok odun kesebildim.

Kıssadan Hisse:

“ Mühim olan çok çalışmak değil; etkin çalışmaktır.

YUKARIYA NASIL TIRMANIRIZ?

1. Kendinize güvenin.

2. Davranışlarınızı kontrol edin.

3. Karar vermişseniz geri adım atmayın.

4. Kendinizi sürekli geliştirin.

5. Dürüst ve ahlaklı olun

6. Konuşmadan önce iki defa düşünün.

7. Orijinal olun

8. Başarıyı sürdürmenin elde etmekten zor olduğunu bilin.

9. Cesur olun

10. İşinizden zevk alın

11. Detayları karıştırmayın

12. Az plan sakin iş yapın

13. Ekibinizi koruyun

14. Hatalarınızı kabul edin

15. İsteklerinizi açık ve net anlatın

16. Nazik olun

17. Esnek olun; güç kazandırın

Ne yazık ki:

“Alman kadar üretemiyoruz

Yunan kadar okumuyoruz.”

Youtube Kanalıma Abone Olun!

Düzenli olarak paylaştığımız videoları kaçırmayın.

Abone Ol