DİN
16.4.2024 21:47

Kıyamet Alametleri-1

Mehmet Ali Kaya
Mehmet ALİ KAYA
Kıyamet Alametleri-1

İmam-ı Azam Ebu Hanife’nin (H. 80-150) talebelerine yazdığı “Fıkh-ı Ekber” namındaki itikada ait risalesinde “Deccal’ın, Ye’cüc ve Me’cücün çıkması, Hz. İsâ’nın semadan nüzulü, güneşin batıdan doğması ve sair alamet-i kıyamet sahih haberlerle aktarılmıştır, haktır ve vaki olacaktır” der.

Deccalın çıkması ve nefisperets insanların heva ve heveslerini tehyic ederek yeryüzünde fitne ve fesat çıkarması, Mehdi’nin onunla mücadele ederek fesadını izale etmesi ve yeryüzünde adalet ve huzuru sağlayacağı, Hz. İsâ’nın (as) da semadan nüzul ederek Mehdi’ye uyarak Hz. Muhammed’in (asm) şeriatı ile amel etmesi mütevatir hadislerle sabittir.

İmam-ı Azam Ebu Hanife’nin (H. 80-150) talebelerine yazdığı “Fıkh-ı Ekber” namındaki itikada ait risalesinde “Deccal’ın, Ye’cüc ve Me’cücün çıkması, Hz. İsâ’nın semadan nüzulü, güneşin batıdan doğması ve sair alamet-i kıyamet sahih haberlerle aktarılmıştır, haktır ve vaki olacaktır” (Ebu Hanife Numan b. Sabit, Fıkh-ı Ekber, Çev: Hasan Basri Çantay, 1982-Ankara.)

Celalettin Suyutî de “Kıyamet alametleri ile ilgili rivayetler mütevatir hadisler ise sabittir; inkâr eden bid’at ve dalâlet ehlidir” (Celaleddin Suyutî, El-Hâvî lil-Fetvâ, 2: 277.) demektedir.

Kıyametten Önceki Alametler

Yüce Allah Kurân-ı Kerimde “Onlar kıyametin kendilerine aniden gelmesinden başka neyi bekliyorlar? Onun alametleri belirmiştir” (Muhammed Suresi, 47: 18.) buyurur.

Kur’ân-ı Kerimde kıyametten bahseden pekçok sure vardır. Yüce Allah Kıyame Suresi, Kamer Suresi, Nebe Suresi, Tekvi, İnfitar, İnşikak, Karia, Zilzal Surelerini kıyamet hakkına inzal buyurmuştur. Zira kıyamet insanlığın ve kainatın en büyük hadisesi ve ahiret hayatının başlangıcıdır.

Peygamberimiz (asm) “Allah apaçık inkar edilmedikçe kıyamet kopmaz” (Kitabu’l-Burhân, 27.) buyurarak kıyametten önce Allah’ın açık şekilde inkar edileceğini haber vermiştir ki dünya devletler “Laiklik” prensibi ve Komünizm gibi dehşetli rejimlerin Allah’ı inkar üzerine kurgulanacağını ifade eder ki Ateizmin yaygın olduğu dönem 20. Asırdır.

Peygamberimiz (asm) “Kıyamete yakın anarşi, kargaşa günleri vardır” (Müsned-i Ahmed, 2:492; 4:391; Suyutî, Camiu’s-Sağir, 3: 211.) buyurur. Melhame-i Kübrâ (İbrahim Canan, Kütüb-i Sitte Muhtasarı, 17, 559-560.) yani dünya savaşlarının olacağını haber vermiştir. I. Dünya savaşında 20 milyon, II. Dünya Savaşında ise 30 milyon insan ölmüştür.

Peygamberimiz (asm) “Kıyametten önce on alamet vardır. Bunlar duhan, deccal, dâbbe, yecüc-mecüc, İsa’nın nüzulü, doğuda, batıda ve Arabistanda yere batma, Yemenden ateşin çıkması ve güneşin batıdan doğmasıdır” (Müslim, Fiten, 13; Ebu Davud, Melâhim, 12; Tirmizi, Fiten, 21; İbn-i Mâce, Fiten, 28.) buyurmuşlardır.

Peygamberimiz (asm) kıyametin diğer alametlerini de “Depremler çoğalır” (Ramuz, 476.) “Zina çoğalır” (Buhari, Tecrid, 1:16.) “Faiz çoğalır, yemeyene de tozu isabet eder.” (Ramuz, 360, 503.) “Dünyada alçakoğlu alçaklar en mutlu insanlar olur” (Tirmizi, Fiten, 37.) “Helal para ve güvenilir insan azalır.” (Suyuti, Camiu’s-Sağir, 2: 71.) ve “İnsanlarda dünya ve mal hırsı ile cimrilik artar” (Müslim, İmare, 176; İbn-i Mâce, Fiten, 24.) buyurarak saymıştır.

Deccalın Çıkışı

Deccal dinin zayıfladığı ve ilmin kaybolduğu zaman çıkacaktır. (Müsned-i Ahmed, 5:156; Hâkim, Müstedrek, 4: 530.) O gün müminlerin gıdası tesbih, tekbir ve tehlil olacak ve onunla kendilerini koruyacaklardır. (Müslim, Fiten, 20; Ebu Davud, Melahim, 14; İbn-i Mâce, Fiten, 33; Tirmizi, Fiten, 59.)

Deccalın fitnesi gizli ve çok dehşetli olacağı için Peygamberimiz (asm) “Allahım cehennem azabından, kabir azabından, mesih-i deccalın fitnesinden, ölümün ve hayatın fitnesinden sana sığınırım” (Müslim, Mesacid, 25.) duasını namazda tahiyyattan sonra selam vermeden önce okumalarını tavsiye etmiştir. Bu sebeple bu duayı okumak sünnettir.

Peygamberimiz (asm) “Yedi şey gelmezden önce hayırlı amelleri işlemeye devam edin, neyi bekliyorsunuz? Her şeyi unutturacak yoksulluğu mu, azdırıp saptıran zenginliği mi? Bedeni ve bütün güçleri bozan hastalığı mı? Bunaklık meydana getiren ihtiyarlığı mı? Ansızın geliveren ölümü mü? Yoksa gelmesi beklenen fitnesi gizli olan Deccâl fitnesini mi? Yoksa kıyamet saatini mi bekliyorsunuz? Ki onun gelmesi daha dehşetli ve daha acıdır.” (Tirmizi, Zühd, 3.) buyurarak ümmetini ikaz eder.

Deccalın fitnesinin dehşetini de şöyle ifade eder: “Gecenin zifiri karanlıkları gibi ortaya çıkacak fitneler gelmeden önce salih ameller işlemekte acele edin. Zira o zaman kişi mümin olarak sabahlayacak; ama kafir olarak akşamlayacak, veya kafir olarak sabahlayacak da akşama yeniden mümin olacaktır. Dünya menfaati için dinini satacaktır.” (Müslim, İman, 186.)

Deccal işte böyle bir zamanda ortaya çıkacaktır.

Youtube Kanalıma Abone Olun!

Düzenli olarak paylaştığımız videoları kaçırmayın.

Abone Ol