SİYASET
5.9.2023 11:51

Serbest Piyasa Nedir?

Mehmet Ali Kaya
Mehmet ALİ KAYA
Serbest Piyasa Nedir?

Ekonominin çeşitli tarifleri olmakla beraber kısaca “çalışma ve yaşama ilmi ve düzeni” şeklinde ifade edebiliriz. Günümüz ilim dünyasında diğer ilimlerden bağımsız olarak “Ekonomi” adı altında bir ihtisas sahası haline gelmiştir. Ekonomi başlıca “Üretim, Tüketim, Dolaşım ve Tasarruf” gibi bölümlere ayrılır.

Kur’ân-ı Kerim insanlığın bütün ihtiyacına cevap veren bir kitab-ı mukaddestir. Elbette yapan bilir ve bilen konuşur. İnsanı yaratan ve onun mutluluğu için gereken her şeyi öğreten yüce Allah Kur’ân mesajı ile insanların ihtiyaçlarını ve bunları helal, meşru ve razı olacağı şekilde nasıl kazanacağını da bize öğretmiştir. Biz de Kur’ân-ı Kerimde bize haber verilen meşru kazanç vasıtalarını ve bunları nasıl elde edeceğimizi Allah’ın rızasın uygun bir şekilde piyasanın nasıl işlemesi gerektiğini anlayıp anlatmaya çalışacağız.

Ekonominin çeşitli tarifleri olmakla beraber kısaca “çalışma ve yaşama ilmi ve düzeni” şeklinde ifade edebiliriz. Günümüz ilim dünyasında diğer ilimlerden bağımsız olarak “Ekonomi” adı altında bir ihtisas sahası haline gelmiştir. Ekonomi başlıca “Üretim, Tüketim, Dolaşım ve Tasarruf” gibi bölümlere ayrılarak her sahada tüm insanları ilgilendiren geniş bir bilim ve çalışma alanı meydana getirmektedir.

Üretim tüketmek içindir ve her ikisi de ihtiyaca göre artar veya azalır. İhtiyaç ise ya fıtrî ve zarurî veya sun’î ve gayr-i zaruridir. Üretim günümüzde seri halde fabrikalarda yapılmakta ve ihtiyaç fazlası üretim tüketimi de teşvik etmeyi zaruri kılmaktadır. Batı medeniyeti hümanizm adı altında insanın insanî ve ilâhi yönünü inkar etmekle beraber, insanı bir üretim makinası ve tüketim aracı olarak görüp fıtrî olan akışı bozmaktadır. Bu da insanların gerek psikolojik gerekse sosyolojik düzenini bozmaktadır. İslamiyet ise fıtrat dinidir. Yani insanların ihtiyaçlarını dikkate alarak bütün ihtiyaçlarına cevap verdiği gibi, adalet hakkaniyet üzere gidip insaniyet noktasında da istikameti ve hakkı müdafaa eder. Gayr-i zaruri olan ve hukuku ihlal eden hususları “haram” diye girmeyi menettiği gibi meşru olan bütün ihtiyaçları da “helal” diyerek insanlığın önüne çok geniş bir dolaşım hürriyetinin alanını oluşturmuştur.

1. İnsanın Ekonomik Sorumluluğu

İnsan din ile ilmin, akıl ile vahyin odak noktasında bulunmaktadır. Aklî ilimler de vahiy de insan içindir. Her ikisinin kesiştiği odak noktası insanın mutluluk sahasını oluşturur. Kâinat bir fabrika gibidir ve insanın ihtiyaçlarına odaklanmıştır. Ürettiği her şey insan içindir ve insan bu fabrikanın hem geçici sahibidir, hem de işçisidir. Ancak fabrikanın görünmeyen gerçek sahibine karşı da sorumludur. Böyle bir konumda bulunan insanın “üretim, tüketim, bölüşüm ve tasarruf” gibi ekonomik işlevlerinde ve işlemlerinde başıboş olmadığı da bir gerçektir.

Üretim, tüketim ve tasarruf gibi hususlarda aklın ve bilimin kurallarına uyarak çalışan insan mutluluğu yakalar. İnsanın bilgi edinme sahası ise din ile bilimdir. Bilim duyularımıza hitap ederken din ruhumuza, kalbimize ve vicdanımıza hitap eder. Birini ihmal etmek insanın fıtrî dengesini bozarak varlık ve kâinat ile uyumsuzluğa sebep olur. bu da gerek insanın ferdi hayatını gerekse sosyal hayatın düzenli akışını bozar, ihtilallara ve karışıklıklara sebebiyet verir. Dinin ve bilimin kuralları yegane yaratıcı bir olan Allah tarafından konulduğu için aralarında mükemmel bir uyum vardır. Bu uyumu bozan insanın tek taraflı olarak olaylara karışması ve karıştırmasıdır. İnsanın vazifesi Allah’ın koyduğu kurallara uymak ve kainatın düzenin uyumlu hareket etmektir. Bu durumda hem kendisi mutlu olur, hem de çevresini mutlu eder.

Kainat Allah’ın koyduğu fıtrî kanunlarla yürümektedir. Bilim insanın heva ve hevesinin eseri değil, Allah’ın koyduğu kanunları keşfederek heva ve hevesini terk ederek bunlara uyum sağlamanın sonucu olan kazanımıdır. Aynı şekilde insan davranışlarında ve çalışma hayatında da heva ve hevese göre değil, Allah’ın koyduğu kurallara göre hareket etmekle manevi olarak terakki ettiği gibi ferdî ve toplumsal hayatta mutlu olur. insan vücudunda nasıl mükemmel bir denge ve uyum varsa kainatta da böyle bir uyum ve denge vardır. insan bu dengeyi korumakla mükelleftir. Bu dengeyi bozmak insanı huzursuz ettiği gibi, içinde bulunduğu toplumu ve sistemi de rahatsız eder. Günümüzde insanın heva ve hevesinin sonucu bilimsellik ve insanların huzuru adına oluşturulmaya çalışılan yapay sınıflar ve suni dengeler insanlığın rahatını ve huzurunu kaçırmış belli elit bir kesime haksız kazanç sağlamak adına büyük kitlelere çok büyük haksızlıklar yapılmıştır. Bu da doğal dengeyi bozarak toplumları rahatsız etmiş ve isyanlara sürüklemiştir.

İnsan vücudu da kâinatta olduğu gibi üretim, tüketim, paylaşım ve işbölümü dengesi üzerine kurulmuştur. Bütün vücutta mükemmel bir denge vardır. herhangi bir uzuvda meydana gelen dengesizlik hastalık şeklinde ortaya çıkmakta ve tedavi edilmezse insan hayatı bitmektedir. İnsan vücudu böyle olduğu gibi sosyal hayat ta böyledir. İnsanın vazifesi dengeyi korumak ve denge unsuru olmaktır.

2. Kur’ânda Ekonomik Prensipler

Yüce Allah Kur’ân-ı Kerimde “Allah alışverişi helal, faizi haram kılmıştır” (Bakara, 2:275) buyurarak ekonominin temel kuralını koymuştur. İslamda kar ve ticaret serbest ve helal, haksız kazanç yolu olan faiz her nevi ile yasak ve haramdır. bir başka ayette yüce Allah “mallarınızı aranızda karşılıklı rızaya dayanan bir ticaret dışında haksız sebeplerle yemeyiniz” (Nisa, 4:29) emreder. Bu ayetlerde “serbest piyasa ekonomisinin” temel kuralları konulur.

Alış veriş ve ticari münasebetlerde temel kural “karşılıklı rıza” prensibidir. Bu ise gönül hoşluğu demektir. Zaruret karşısında istemeyerek yapılan faiz gibi alışverişlerde gönül hoşluğu bulunmadığı ve taraflardan birinin zararı diğerinin ise emeksiz kazancı vardır. Bunlar ise haksızlığın temelidir. Bu temel üzerine pek çok haksızlıkların bina edileceği bir gerçektir. Bu nedenle yüce Allah tarafından yasaklanmıştır.

Alışverişte “karşılıklı rıza” “serbest piyasa ekonomisinin” temel kuralıdır. Gönül rızası ancak arz talep dengesinin kendiliğinden kurulduğu, üretime ve tüketime müdahale edilmediği ve tarafların hiçbir baskı altında bulunmadığı, fiyatların hükümetlerce belirlenmediği serbest ekonomik modellerde gerçekleşir.

3. Üretim

Üretimde mülkiyet esastır. Kur’an “İnsan için çalıştığının karşılığı vardır” (Necm, 53:39) buyurarak herkese ürettiğine sahip olacağını belirtir. Herkes ürettiğinin sahibi olacak ve tüccar ihtikar yapmadan piyasa fiyatı ile ihtiyaç sahiplerine malı ulaştıracaktır. Üretimde çalışan işçi de emeğinin karşılığı olan ve piyasaca belirlenen ücreti hak edecek ve alacaktır.

Üretimi gerçekleştirenler ürettiklerine sahip olurken tüketimde tüm toplumun hakkı vardır. zira herkesin hayat hakkı olduğu gibi hayatını devam ettirecek gıda hakkı da vardır. dolayısıyla toplumda zenginin malında fakirin belli bir hakkı vardır ve “zekat” emri ile bu hak sahiplerine verilmesi gerekmektedir.

Toplumun ihtiyacı olan ve zenginlerin malında bulunan haklar da ikiye ayrılır. Birincisi zorunlu olarak verilmesi gereken haktır ki buna “zekat” adı verilen ve malın kırkta birine tekabül eder. İkincisi ise zenginlerin ihtiyarları ile verdiği ve zorunlu olmayan ama fazilet olarak kabul edilen haktır ki buna da her nevi ile “sadaka” adı verilir. Zekat dediğimiz zorunlu verilmesi gereken hak devlet tarafından zorla alınırken sadaka insanların ihtiyarına bırakılmıştır. Nitekim peygamberimiz (sav) “Gerçekte malda zekattan başka hak yoktur” (İbn-i Mâce, Zekât, 3) buyurarak zorunlu hakka ve “Zekattan başka hak da vardır” (Tirmizi, Zekât, 27; Darimi, Zekât, 13) buyurarak da sadakaya işaret etmişlerdir. Muhammed Hamidullah zekâtın devlet tarafından alınması gereken zorunlu vergi olduğunu ifade eder. (Modern İktisat ve İslam, İstanbul-1963, s. 17) devlet bu vergiyi alarak toplumun menfaatine harcar.

3.1 Üretim, Zekât ve Vergi

Vergiyi devletin hakkı olarak gören devlet felsefesine göre devlet bu vergiyi hangi amaçla aldığı ve amacına uygun nasıl kullanması gerektiği ve amacı dışında halkın parasını ve malını kullandığı zaman kendisine nasıl bir müeyyide uygulanacağı konusunda ayrıntılı bir bilgi yoktur.

Peygamberimiz (sav) “Mü’minler birbirlerini sevmekte, birbirlerine yardımcı olmakta bir vücudun azaları gibidir. Vücudun bir uzvu hasta olsa diğer uzuvlar da ondan etkilenirler” (Buhari, Edeb, 27; Müslim, Birr, 66) buyurur. Bu hadise dayanarak toplum da devlet de bir vücut gibi yardımcı olur. Devlet bu yardımlaşmayı sağlayan bir kurumdur. Devlet vatandaşlar arasındaki yardımlaşmayı hizmet olsun diye yapar ve bunun için ayrı bir ücret almaz.

Devlet İslama göre “velisi olmayanın velisi” ve yardıma muhtaç olanların yardımcısıdır. Devletin giderlerini sekiz sınıfa harcanır. Bunlar “fakirler, miskinler, zekât memurları, müellefet-i kulüp, mükatep köleler, borçlular, yolcular ve Allah yolunda” (Tövbe, 9:60) yapılacak harcamalardır. Vergi üretilen malların zenginlik sınırında olan kısmından alınır ve üretilen maldan bir sene istifade eden bunun karşılığında kırkta birini vergi olarak verir.

3.2 Üretimin Hukuki ve Ahlâkî Olması

Üretilecek olan malların hukuk, ahlak ve ihtiyaç çerçevesinde olması şarttır. Ahlak ve hukuk dışı üretim de tüketim de meşru ve mubah değildir. Bu nedenle batı medeniyetinde ve kapitalizmde ekonomi anlayışı ahlakî değildir.

İktisadi faaliyetler hak bakımından bakılırsa adalet ve hukuk olur, ahlak bakımından bakılırsa ahlak sayılır. İçki sarhoş için iyi ve faydalı sayılabilir; ancak ahlaken ve hukuken doğru olmaz. Zira Allah "içki, kumar, fal, dikili taşlar, şeytan işi birer pisliktir” (Maide, 5:90) buyrulmaktadır. Peygamberimiz (sav) de “içkiyi üreten, ürettiren, satan, ikram eden ve parasını yiyen parasını yiyen lanetlenmiştir” buyurarak yasaklanan şeylerin üretim, alım, satımından elde edilen kazancı yasaklamıştır. (Ebu Davud, Eşribe, 2; Tirmizi, Büyu’, 58; İbn-i Mace, Eşribe, 6) Dinin emir ve yasaklarına uyum sağlamayan bir ekonomi sağlıklı ve uyumlu değildir.

İslam ekonomi hukukuna göre bir şeyin mal sayılması için iki temel şart vardır. Birincisi dinen meşru olması, yani haram olmaması, ikincisi de bir ihtiyacı karşılayacak durumda olması gerekir. (İbn-i Abidin, 4:3; Mecelle-i Ahkam-ı Sultaniye, Madde,126, 127) Bu durumda içki ve domuz yasak olduğu için mal kapsamına dâhil olmadığı gibi, ihtiyacı karşılamayacak kadar az olan bir avuç buğday gibi az şeyler de mal sayılmaz. Hukuk buna göre işlem yapar.  

3.3 Paranın Kiralanması ve Faiz

Faiz bir emek ve üretim sonucu kazanç olmadığı için haksız kazanç sınıfına girer.  Ayrıca para bir mal olmayıp mübadele aracı olarak ortaya çıkmıştır. Dolayısıyla mal gibi alınıp satılamaz; ancak sarf dediğimiz değiştirme muamelesine tabi tutulabilir. Bu da ihtiyaçtan kaynaklanan ve misli misline peşin olan bir değişimdir. Mislinden fazlası ve zamanın tanınması yine faiz sayılır. Faiz hiçbir şeyin karşılığı olmayan bir paradır. Bu sebeple dinimizce yasaklanmıştır.

Faizi meşru gösteren ekonomistlere göre para da diğer mallar gibi bir maldır, alınır, satılır ve kiralanır. Para mal sayılmaz, zira mal başlı başına bir değeri yoktur. Mal olmazsa para da olmaz. Kira bir malın zamanla yıpranmasının karşılığıdır paranın bu özelliği de mevcut değildir. Kapitalizm dediğimiz sermaye birikimine ihtiyaç olmadığı XVI. Yüzyıla kadar faiz bütün dinlerde yasak olduğu gibi, devletlerce de yasak kabul edilmişti. Ancak Fransız reformcu Jean Calvin (1509-1564) sermaye hatırına paranın kiralanması karşılığında meşru saymıştır. İlk olarak faiz Cenevre’de yasallaştı. Bundan sonra faiz devletlerce meşru sayılmaya ve ekonominin gereği olarak kabul görmeye başladı. Yahudiler sermaye oluşturmak için bankalar yoluyla faizi esas alarak büyük sermayeler oluşturdular. Tevrat’ı tahrif ederek “Yahudi olmayandan faiz almayı” dinin gereği kabul ettiler.

Faizi meşru göstermeye çalışanların bir diğer nazariye ise tasarruf sahiplerinin parayı kullanma hakkından vazgeçmeleri ve başkasına kullanmak üzere vermelerinin karşılığı olduğunu söylerler. Gerçekte ise para kullanmakla yıpranmadığı ve değerinden bir şey kaybetmediği için bu nazariye sakattır. Gerçekte para öyle bir araçtır ki kendisine bir risk ilave edilmedikçe bir değer üretmez. Kişinin parasını kasaya koyması ile bankaya koyması arasında bir fark yoktur. Bununla beraber banka fazlalık olarak faiz vermekte ve bu haksız bir kazanç sayılmaktadır. Yüce Allah “Faiz yiyenler şeytan çarpmış gibi kalkarlar. Bu onların ‘faiz de alışveriş gibidir’ demelerindendir. Gerçekte ise Allah alışverişi helal, faizi haram kılmıştır” (Bakara, 2:275) buyurur.

3.4 Hukukullah ve Hukuk-u İbad

İslamda haklar ikiye ayrılır. Birincisi Hukukullah dediğimiz “Âmme Hukuku”dur. Amme hukukunu korumak devletin görevidir. Hukuk-u ibad ise “Kul Hakları” dediğimiz haklardır. Hukuk-u ibad insanların karşılıklı haklarını tanzim ederken devlet hukuk-u ibadı tanzim etmek için vardır.

Mallar ve üretim faaliyetlerinin tamamı halkın faaliyet alanına girer. Para ise mal cinsinden olmadığı için paranın basımı, değeri ve korunması devlete aittir. Paranın tasarrufu devlete malın tasarrufu ise halka aittir. Halk hiçbir yerden ve makamdan izin ve ruhsat almadan ihtiyaç, arz ve talebe göre üretim ve tüketim dengesi içinde üretmek ve pazarlayıp satmak halkın yapacağı iş kapsamına girmektedir.

Yüce Allah Kur’ân-ı Kerimde “Namazı kılınız, zekatı veriniz ve Allah’a ‘karz-ı hasen’ yani güzel bir borç veriniz” (Müzzemmil, 73:20) emredilir. Burada “Allah’a borç vermek” mecazi manada bir ifade olup “hukukullah” yani “âmme hukuku” anlamına gelmektedir. Bir toplumun nizamı, düzeni şeref ve bekası gibi hususlar önemine binaen Allah’a nispet edilmiştir. (Hukuk-u İslamiye Kamusu, Ö. Nasuhi Bilmen, 1:226) Bu durumda para devletin kontrolünde olmalıdır. Banka da devlete ait olmalı ve faizsiz çalışmalıdır. Devletin parayı kontrol etmesinin amacı da paranın değerini korumak ve faizi önlemeye yönelik olmalıdır. Mal milletin para ise devletin kontrolünde olmalıdır.

Kur’ân-ı Kerim Medyen ve Eyke halkına Şuayb’ın (as) peygamber olarak gönderildiğini belirtir. Meyden halkı zengin ve ticaretle uğraşan bir topluluktu. Ölçü ve tartıya hile karıştırır, alırken ucuza alıp satarken pahalı satarlardı. Tartıya hile karıştırırlardı. Vezni silik ve düşük parayla halkı daima aldatırlardı. (Tecrid-i Sarih, 7:295-296) Şuayb (as) halkına “Ey kavmim, ölçüde ve tartıda âdil olun, insanların mallarını ve paralarını eksiltmeyin. Ülkede bozgunculuk yaparak kötülük etmeyin” (Hud, 11:84-85) diye nasihat ediyordu.

Eyke halkı refah içinde yaşıyordu ama halktan aldıkları parayı ölçerek alıyor, verirken de kırparak veriyorlar ve değeri düşük olan bu para halkın zarara uğramasına ve enflasyona sebep oluyordu. Enflasyon ise her nevi haksızlığın ve ahlaksızlığın kaynağı oluyordu. (Taberi, Tefsir, 12:102) Bu adetlerinden vazgeçmedikleri için helak olmuşlardır.

Mallar ve paralar üzerinde oynayarak haksızlık yaparak “hukukullahı” ihlal etmelerinden dolayı Allah o toplumu helak etmiştir.  Mal sahibi Allah olduğu ve Allah rızık olarak malı insanların tasarrufuna verdiği ve haksızlık yapmamalarını emrettiği için bu yasağı ihlal edenlere malın hakiki sahibi olan Allah hesap soracaktır. Para da malın değerini belirleyen bir araçtır ve değeri mala bağlıdır. Dolayısıyla mal olmayınca para da olmaz. Mal esas para ise ona bağlı olması gerekirken parayı mal yerine koymak ve para ile oynayarak malın değerini düşürmek ve artırmak büyük haksızlıklara sebep olmak olduğundan bu haksızlığın önüne geçmek devletin görevi olmaktadır. Zira bunda umumun hakkı vardır. Para üzerinde keyfî tasarrufta bulunmanın önüne geçmek devletin görevidir.

İnsanların mallarını haksız olarak yemek ve mallarda haksızlığa sebep olmak ticari hürriyeti önlemek ve malda tasarrufu sınırlamak anlamına gelmez. Ticari ahlaka ve hukuka saygılı olmak hak ve hürriyetleri tespit ederek hürriyetlerin kısıtlamasına engel olmak ve malların değerini korumak demektir. Haklar ve mallar güvence altına alınmadıkça haksızlıkların önün almak mümkün olmaz.  Hürriyet ve ticaret adı altında hilekârlık, hukuka tecavüz en büyük haksızlık ve hukukullahı ihlal sayılır. Devletin görevi bu gibi haksızlıkları önleyerek hukuk ve ahlak çerçevesinde ticari hayatı düzenlemektir.

4. İslam Hukukunun Temel Kuralları

İslam hukukunun temel haklar kapsamında korunmasını istediği hakların başında “malı korumak, dini korumak, aklı korumak, hayatı korumak ve nesli korumak” gelmektedir. Malın korunması sadece hırsızlığı engellemekten ibaret değildir. Malın değerini korumak ve meşru kazanç yollarının önündeki engelleri kaldırmak gibi hususları da kapsam alanına alır.

İslam hukukunda mala verilen değer, insanın zaruri ihtiyaç alanlarına göredir. İnsanın hayatını devam ettirebilmesi için zaruri olarak beşte biri mal ve ekonomi ile alakalıdır. Bu husus Kur’ân-ı Kerimde “Ganimet” olarak ifadesini bulur. Günümüzde ganimet malı yoktur; ancak ganimetin taksimi devletin görev alanına girdiği için günümüzün devletin kontrolünde olan ekonomik faaliyet alanı olarak algılamak mümkündür. Buna göre Kur’ân-ı Kerim “Ganimetlerin beşte biri Allah’ın resulünün, yetimlerin, yoksulların ve yolda kalmışlarındır” (Enfal, 8:41) ayeti ile devletin % 20 nispetinde ekonomiyi kontrol etmesine müsaade etmiş ve bunun da fakir, yetim, yoksul, yolda kalmışlarla devlet memurlarına harcanması gerektiğini belirtmiştir. Bu durumda ekonominin % 80’ni hür ve özel teşebbüsün elinde olması gerekmektedir. Kur’an ve İslam ekonominin kontrolünün % 80’nin halkın elinde ve hür teşebbüs tarafından şekillenmesini öngörmektedir ki sağlıklı ekonominin gereği de budur.

4.1 Birey ve Devlet Münasebetleri

Batıda fert ve devlet münasebeti sağlıklı bir temele oturmadığı için hürriyeti ve liberalizmi devletin tamamen dışında görme eğilimindedirler. Batıda devlet otoritesini temsil edenlerle halk arasında asırlar süren kavgalar yaşanmıştır. Halka baskı yapan krallar, kilise ve derebeylerin aksine demokratik hakları da devlet vermiş olduğu için fert ve devlet münasebetleri yerli yerine oturmuş sayılmaz. İslam dünyasında ise fertlerin devletle fazla problemi olmamıştır. Zira bu hakların bir kısmı Kur’anda devlete verilmiş ve idareciler adil bir şekilde bu hakları hem korumuş, hem de paylaşmıştır. İbadetlerin bir kısmı “Farz-ı Ayn” olarak tamamen fertlere verilmişken bir kısmı “Farz-ı Kifaye” toplumun yani kamunun uhdesine verilmiştir. Ferdin ve kamunun hakkını korumak da devletin varlık sebebi olarak görülmüştür.

Batıda ortaya çıkan “Liberalizm” akımı bize “Serbestî” şeklinde tercüme edilmiştir. Liberalizm devletin ekonomiye müdahalesini kabul etmezler ve bireyin tamamen hürriyetini savunurlar. Bunlar Merkantilistlerin aksine bireyin serbest olması ile ekonomiyi “görünmeyen bir elin” yöneteceğini ileri sürmüşlerdir. “Bırakınız yapsınlar, bırakınız geçsinler” onların temel sloganıdır. (Feridun Ergin, Ak İktisat Ansiklopedisi, 355) Batı toplumu bu noktaya asırlar süren yasaklama kısıtlama ve devlet müdahalesinin zararlarını gördükten sonra ulaşmışlardır.

Kur’an “İnsan başıboş bırakılacağını mı zannediyor?” (Kıyamet, 75:36) buyurarak insanın hür olmakla beraber başıboş olmadığını belirtir. İslam ekonomide üretim, tüketim, mübadele, tedavül ve vergi gibi konularda çelişki bulunmadığı gibi, din, ahlak ve hukuk arasında da büyük bir uyum ve âhenk vardır. Dolayısıyla islamın serbest piyasa ekonomisi batının liberal ekonomisine tam olarak benzemez. Her şey kurallar dâhilinde sistemleşmiştir ve kural dışılık yoktur. Azimet ve ruhsatlar dâhil her şey kurallara bağlanmıştır.

Kurallar ise tabiat kanunlarını koyan Allah tarafından insan hayatını tanzim etmek için konulmuştur. İnsan tabiat kanunlarını keşfederek bununla hayatını kolaylaştırdığı gibi, ekonomik kuralları da keşfederek kendi dünyasını tanzim edebilir. Bu nedenle tabiat kanunlarını keşfedenler ilim adamları olduğu gibi ekonomik kuralları keşfedenler de ilim adamlarıdır. Her iki keşif de insan hayatının mutluluğu için gereklidir.

İslamda Serbest Piyasanın Şartları

İslam’ın ekonomiye getirdiği temel esaslar şunlardır:

1. Haksız yere insanların mallarını yememek, karşılıklı rızaya dayalı mübadele ve akitler ve ticari sözleşmelerle tedavül ile ticari hayatı canlı tutmaktır.

2. Faiz ve İhtikârı (Karaborsa/Stokçuluk) yasaklamasıdır. Mal ve para insan vücudunda kanın dolaşması gibi dolaşması gereken bir hayat unsurudur. Kanın gitmemesi hastalıklara sebep olduğu gibi, gereğinden fazla bir yerde toplanması da şişkinlik ve hastalık sebeptir. Zamanla kanser ve krizlere neden olur. Yüce Allah Kur’ân-ı Kerimde “Ganimetler Allah yolunda, peygamber hakkı olarak devlet memurlarının, yetimler, yoksullar ve yolda kalmışlar içindir. Ta ki servet zenginler arasında dolaşan bir devlet olmasın” (Haşr, 59:7) buyurarak malın insanlar arasında dolaşımını ve tabana yayılması gerektiğini açıkça emretmiştir. Haksız yere biriktirmek ve stoklayarak insanları mahrum bırakmak yasaklanmıştır. Ahlâki olarak da stokçuluk doğru değildir. Nitekim peygamberimiz (sav) “Muhtekir ne kötü insandır. Malın ucuzladığını duyarsa üzülür, pahalandığını duyunca sevinir” (Heysemi, Zevaid, 4:101; Tac, Büyu’, 2) buyurarak ahlaki yönden zemmetmiştir.  

3. Devletin fiyatlara müdahil olmaması ve narh, yani fiyat koymayı yasaklamasıdır. Ancak olağanüstü şartlarda üreticiyi ve tüketiciyi korumaya yönelik olarak muhtekiri, yani stokçunun önüne geçmek için devletin böyle bir yetkisi vardır. Peygamberimiz (sav) fiyatların devlet tarafından tespitinin enflasyonu önleyici bir tedbir olarak görmemiştir. (Fazlurrahman, İslamiyet ve İktisat Meselesi, Çev. Yusuf Ziya Kavakçı, s.42) Malların gizlenmesi ve stoklanması fiyatların yükselmesi sonucunu doğurur. Fiyatların yükselmesi de fakirlere zarar verir. (Seyid, Sabık, Fıkhu’s Sünne, 3:105) Stokçuluğu önlemek için devletin sınırlı müdahalesi caizdir. Fiyatların yükseldiği bir zaman peygamberimize gelerek “Ya Resulallah! Fiyatlar aşırı yükseldi. Fiyat ayarlaması yapmaz mısın?” dediler. Peygamberimiz (sav) “Fiyatları yükselten ve düşüren, bolluk ve kıtlık yapan Allah’tır. Allah’a yemin ederim ki, ben size kendiliğimden ne bir şey verebilir ve ne de men edebilirim. Ben ancak bana emr olunanı yaparım. Ben, mal, can ve kan hususunda hiç kimsenin hakkını üzerime geçirmeden Allah’a kavuşmak istiyorum” (Ebu Davud, 3:272; Tirmizi, 3:605; İbn-i Mace, 2:714; Ebu Yusuf, Kitabu’l-Harac, 91) buyurdular.  Fiyatların piyasa şartlarına göre inmesi ve çıkması normaldir. Bu arz ve talebe göre değişir. Burada adil olmayan fiyatlara müdahale etmektir. (Ö. N. Bilmen, Istılahat-ı Fıkhıye Kamusu, 6:125)

4. Müşteri kızıştırmak da dinen yasaklanmıştır. Buna “Neceş” adı verilir. (Buhari, 3:91) Malı almayacağı halde almak isteyenleri teşvik ederek malın fiyatını artırmak caiz değildir. (Merginani, Hidaye, 3:40; İbn-i Kudame, Muğnî, 4:160)

5. Karı sınırlandırmak, kâr haddi uygulamak da caiz değildir. “Kar ancak şu kadar olur” denemez. Bunu piyasa belirler. Talep arttıkça fiyatlar yükselir, azaldıkça düşer. Ancak fahiş fiyat caiz değildir. Peygamberimiz (sav) Hazim b. Hizan’a (ra) 1 dinar vererek bir kurbanlık almasını ister. Hazim (ra) da pazara gider 1 dinara bir kurbanlık alır, sonra onu 2 dinara satar. Sonra 1 dinara başka bir kurbanlık alır ve peygamberimize (sav) 1 dinar ile beraber bir kurbanlık getirir. Peygamberimiz (sav) bunu kabul eder ve 1 dinarı tasadduk eder ve Hâkim’e de ticarette bereketle dua eder. (Ebu Davud, 3:256 Hadis No: 3386) Burada yüzde yüz kar vardır. Ancak kar zarar dengesi olmayan bir malın karı helal olmaz. Yani risk unsuru taşımayan malın kârı helal olmaz. (Ebu Davud, 3:283, Hadis No: 3503; İbn-i Mâce, 2:737, Hadis No: 2187; Şafi, El-Ümm, 3:70; Serahsi, Mebsut, 14:36) Yani, bu hadis ve kaynaklardan anlaşıldığı kadar bir malın karı sermayesi kadar olabilmektedir.

6. İslam ekonomisinde malın pazara çıkmasının çok büyük önemi vardır. Malın değeri pazarda belli olur ve değeri pazarda ortaya çıkar. Bu nedenle peygamberimiz (sav) “Satılmak üzere Pazar yerine gelmeden yolda karşılamayınız” buyurmuşlardır. Bunun sebeplerinden birisi tüccarın pazara gelmeden malı ucuz fiyata alıp pazara getirerek yüksek fiyata satarak fiyatları artırması ve satıcıyı da zarara uğratmasıdır. Üretici el değiştirmeden malı pazara getirmiş olsaydı fiyat bu derece yükselmeyecekti. (Malik, Muvatta, 4:307; Şafii, Üm, 3:93)

7. Peygamberimiz (sav) üreticiler ile tüketiciler arasında aracılarına çoğalmasını da istememişlerdir. “Hiçbir şehirli, hiçbir bedevi namına malını satmasın” (Buhari, 3:94; Müslim, 5:17; Ebu Davud, 3:269) buyurmuşlardır. İbn-i Abbas bu hadisi “Onlar için simsar olmayın” diye açıklamıştır.

8. Satılan malın üzerine fiyat koymak da yasaklanmıştır. Nitekim peygamberimiz (sav) “Sizden biriniz, bir başkasının alışverişi üzerine alış verişe girmesin. Kardeşi bir malı satın almak üzere iken diğer bir kimse o malı almaya kalkışmasın” (Buhari, 3:90; Müslim, 5:12; Ebu Davud, 3:269) buyurmuşlardır. Kesinleşmiş alışveriş sözleşmesini bozdurmak haramdır. Yani “Alışverişi feshet, ben sana ondan daha fazla kar vereceğim” demek haramdır.(Merginani, 3:90; Molla Hüsrev, 2:177; İbn-i Kudame, 4:161)

9. Malların teslim alınmadan satışı, piyasa fiyatının dışında başka bir fiyatın doğmasına sebep olacağı için yasaklanmıştır. Peygamberimiz (sav) “Kim bir yiyecek maddesi satın alırsa onu teslim edip kabzetmeden satmasın” (İbn-i Mâce, 2:749, Hadis No:2226) Burada yasaklanan satış yiyecek ve gıda maddesi olarak ifade edilmiştir. Zira gıda maddesinin bozulma riski vardır. Bozulma riski olmayan malların kabzedilmeden satışı caizdir.

10. “Bey-i Muztar” denen zor durumda kalan kimsenin mecburiyet karşısında satışını da yasaklamıştır. (Ebu Davud, Hattabî Şerhi, 3:676) zira burada piyasanın çok altında satarak zarar etme durumu vardır. Hz. Ali (ra) “Çaresiz kalan kişinin satışını peygamberimiz (sav) yasaklamıştır” demektedir.

Sonuç olarak İslam “Zarar görmek de zarar vermek de yasaktır” kuralını serbest piyasa ekonomisinin temel prensibi olarak görmektedir. Ne üreticinin ne de tüketicinin zarar görmeden ve haksızlığa uğramadan hür ve serbest piyasa şartlarında “ihtiyaç, üretim, arz ve talebe” göre oluşmasını öngörmektedir. Doğal ve fıtrî olan da budur. Piyasanın devlete bağlı olduğu, ihtiyaçları devletin belirlediği, fiyatları devletin ayarladığı, arz ve talebi devletin şekillendirdiği bir ekonominin adı “Serbest Piyasa Ekonomisi” olmakla gerçekte “Serbest Piyasa Ekonomisi” olmaz. Her şeyden önce “Serbest piyasa” devletin ekonomiye hiçbir şekilde müdahil olmadığı, ancak, üreticiye yardımcı olduğu, tüccarın ve tüketicinin hürriyetlerinin korunduğu ekonomik modeldir.

Not:

Bu makale DEÜ İlahiyat Fakültesi İslam Hukuku Öğretim Üyesi Prof. Dr. Osman Eskicioğlu makalesinden faydalanarak ve özetlenerek yazılmıştır. (M. Ali KAYA)

Kaynak: http://www.enfal.de/oe140.htm

Youtube Kanalıma Abone Olun!

Düzenli olarak paylaştığımız videoları kaçırmayın.

Abone Ol