top of page
  • Yazarın fotoğrafıM. Ali KAYA

İHLAS VE FATİHANIN ESRARI

Güncelleme tarihi: 5 Mar 2022

M. ALİ KAYA

Kur’ân-ı Mu’cizu’l-Beyan’ın hakkında ve maanisinde ve ayâtında ve kelimâtında ve nazmında müteaddid vücûhu i’caziye ve esrâr-ı kutsiye bulunduğu misillü hurufâtında dahi çok elmaat-ı i’câziye bulunuyor.


Hatta hurufun vaziyetlerinde çok işârât-ı âliye ve tekerrür adetlerinde çok münâsebât-ı latîfe-i tevâfukıye vardır. Hatta denilebilir ki hurûf-u Kur’âniye nasıl ki her bir harfin sevabı ondan bine kadar hasenât meyvelerini veriyor, çok maânileri ifade ediyor. Adetâ Kur’ân’ın hurufâtı muazzam ve mütenevvi ilâhî şifrelerdir.


Sure-i İhlas

Sure-i İhlâs’ın makâm-ı ebcedîsi 1013 olmakla hem 1013 Sure-i İhlas bir hatme-i hassa-i ilâhiye, hem mufassal bir İsm-i Azam olduğuna, hem üç defa tekrarıyla küçük bir hatme-i Kur’ân olmasına, hem üçer defa tekrarın efdaliyet-i azimesine…


Hem “Bismillahirrahmanirrahim”in müşeddet “râ” iki “râ” sayılmak cihetiyle makam-ı ebcedisi ile tevafuk sırrıyla bin Besmele, bin İhlas gibi İsm-i Azam’ın mufassalı olduğuna işâret ettiği gibi hurufatıyla çok esrara bakar.


Hem Kur’ân’ın dört esasından olan Tevhidi altı cümlesi ile tevhidin altı mertebesini ispat ve altı envâ-ı şirki reddederek her bir cümlesi öteki cümlelere hem netice, hem mukaddime olduğu cihetle Sure-i İhlas içinde 30 Sure-i İhlas kadar müteselsil bürhanlarla müeyyed, müdellel 30 Sure mütederric olduğundan bu küçük sure ne kadar muazzam bir bahr-i tevhid olduğunu gösterir.


Hurufun latif münasebetine gelince; içinde 5 “elif” 5 “vav” ve 5 “dal” birbirine tevafuk etmekle beraber Lafzatullah’ın 5 harfine muvafakatı ve mecmuu hurûfu 67 olup Lafzatullah’ın makâm-ı ebcedisi olan 67’ye tevafuku, manen makam-ı ebcedisi ile “Allah” dediği gibi, 4 “Ha” 4 “mim” ve tenvinin nunu ile 4 “nun” olarak birbirine tevafuku ile beraber surenin 4 ayetine tevafuku letafetini ve intizamını gösteriyor.


Sure-i Alak

Hurufâtının intizamatı çok işâratın olduğunu gösteriyor. Ezcümle, “elif” 6, “lam” 6, “Kaf” 6 olarak birbirine tevafuku “Besmele” ile İlk nazil olan beş ayetle beraber 6 adet ayetlerine muvafakatı 6666 ayet olan âyât-ı Kur’âniyenin dört ayetlerine gizli ima etmek bu sırlı surenin şe’nindendir.


“Sin” 3 “şın” 3 “dal” 3 “fe” 3 olarak birbirine tevafuku ve surenin hurufâtı 99 olmakla 99 Esmâ-i Hüsnâ’nın adedine tevafuk sırrı ile bütün Esmâ-i Hüsnâ bir istiâze-i câmia hükmünde olduğunu gösterir.


Hurufâtın ebcedi makâmı 10200 küsür olmakla Fatiha-i Şerife hurufatının ebcedi makâmı olan 10212 adedine tevâfuku her bir sure umum surelerle münasebetini imâ etmesi intizamını ve işâretli olduğunu gösterir.


Suretü’n-Nâs

Hurufâtı tekerrür noktasında gayet muntazam, birden on ikiye kadar terakki ediyor. “Kaf” 1, “Hâ” (ه) 2, “Hâ” (ح) 3, “Ya” 4, “(ra)” 5, “mim” 6, “vav” 7, “nun” 9, “sin” 10, “elif” 11, “lam” Sure-i İhlas’ın lamı gibi 12 olması muntazam bir letâfet gösteriyor.

Kur’ân’ın şu âhir suresinin harfleri Besmele ile 104 olmakla Suhuf ve Kütüb-ü Enbiya’nın 104 adedine tevafuku Kur’ân-ı Hakîm Suhuf ve Kütüb-ü Enbiyâ’nın esaslarını câmî olduğuna en âhirki surenin hurufâtı ile gizli bir ima ettiğini gösteriyor.


Fatiha Suresi

Hurufâtın ebcedi hesabı olan 10212 adedi mecmu-u Kur’ân’da “ba”nın 10.000 aded-i tekerrürlerine tevafuku, hem Fatiha’nın 10.000 adedi, yedi adet ayetlerine darb edilmesiyle mecmu-u kelimât-ı Kur’âniye adedi, 10.000 x 7 = 70.000’e muvafık gelmesiyle ehl-i hakikat indinde muhakkak ve hadisçe musaddak olan “Fatiha Kur’ân kadardır” ve ona müsavidir ve “Kur’an Fatiha’da münderiçtir.” Ve “Seb’u’l-Mesani ve’l-Kur’âni’l-Azîm Fatihadır” diye olam meşhur hükmün ispatını ima edip ihtar eder.


Fatihada “Besmele” ile beraber, iki defa “Lafzatullah” iki kere “Rahman” ve iki defa “Rahîm” ve iki kere “İyyâke” iki, “Sırat” iki “Aleyhim” “Seb’ul-Mesâni” manasını te’yidi ile beraber, Fatiha’nın iki defa nüzulünü, Kur’ân’ın hem evvelinde hem âhirinde iki defâ vücûb-u tilâvetini, her umur-u hayriyenin hem başında hem sonunda iki kere sünnet-i kıraatini imâ etmek bu kutsî ve parlak şifre-i ilâhiyenin şe’nidir.


İşte Fatiha’nın binler esrarından yalnız hurfâtına ait bin esrarından böyle nümuneler olursa o Fatiha ne kadar muazzam bir hazine-i esrar olduğunu kıyas edebilirsin. Ve ümmet-i Muhammediyye (asm) bütün namazlarında Fatiha okumasının sırrını fehmet.


Dua:

“Allahümme bi-hakki ve bi-hurmeti’l-Fatihati İc’al fâtihati a’mâlinâ miftâhe’l-Fatihati ve’c’al fatihati umûrinâ fâtihati’l-fâtihati. A’nî “Elhamdü lillahi Rabbi’l-Âlemîn!” Amin!43 görüntüleme0 yorum

Son Yazılar

Hepsini Gör
bottom of page