top of page
  • Yazarın fotoğrafıM. Ali KAYA

İMAN VE TEVHİD DAVASI

Güncelleme tarihi: 7 Ağu 2021

M. Ali KAYA

Peygamberimiz (asm) “Duaların en hayırlısı Arafat günü duasıdır. Benim söylediğim ve benden önceki rasullerin söyledikleri en hayırlı şey şudur: Allah’tan başka ibadete layık ilah yoktur, birdir, ortağı yoktur, mülk yalnız O’nundur. Hamd yalnız O’nadır ve O her şeye kadirdir.” (Tirmizi, Deavat: 133; Muvatta, Kur’an: 32.)


Yine buyurdular: “Allah ümmetimden bir kişiyi Kıyamet Gününde herkesin önünde ayıracak. Onun aleyhinde doksandokuz sicil ve dosya açacak. Her bir dosyanın boyu gözün uzanabildiği mesafe kadar olacak. Sonra: ‘Bunlardan bir şey reddediyor musun?’ diyecek. Adam: ‘Hayır Ya Rabbi’ diye cevap verecektir. Sonra: ‘Herhangi bir özrün var mı?’ buyuracak ve o kimse: ‘Hayır Ya Rabbi’ diye cevap verecektir.

Bunun üzerine Allah: ‘Yanımızda senin bir hasenen ve makbul olan amelin vardır ve bugün sana haksızlık yapılmayacaktır’ buyurur. Sonra içinde ‘Allah’tan başka ibadete layık ilah olmadığına şehadet ederim ve Muhammed’in O’nun kulu ve Rasulü olduğuna şehadet ederim’ yazılı bir kağıt parçası çıkarılacak Cenab-ı Hak: ‘Kendi tarafından hazır bulun!’ buyuracak. ‘Ya Rabbi! Bu ufacık kağıt parçası nerede, kocaman dosyalar nerede?’ diyecek.

Cenab-ı Hak: ‘Sana zulüm yapılmayacaktır.” buyuracak. Müteakiben siciller bir kefeye kağıt parçası bir kefeye konacak, siciller havaya kalkacak ve kağıt parçası, yani “La İlahe İllallah” ın konulduğu kefe ağır gelecektir.” (Tirmizi, İman, 17; İbn Mace, Zühd, 35; Ahmed, 2:213, 22.)


**

Kelime-i Tevhidin Şartları şunlardır:

1. İlim: “Ancak bilerek hak için şehadette bulunanlar bundan müstesnadır.” (Zuhruf: 43:86.) “Kim ‘La ilahe illallah’ın manasını bilerek ölürse Cennete girer.” (Müslim, İman: 10.)


2. Yakîn: Allah şöyle buyuruyor:

“Müminler ancak, Allah’a ve Rasûlü’ne iman edip, sonra da imanlarında şüpheye düşmeden Allah yolunda malları ve canları ile cihat eden kimselerdir. İşte sadıklar onlardır.” (Hucurat, 49:15.)


Rasulullah (asm) şöyle buyuruyor: “La ilahe illallah Muhammedun Rasulullah’a şehadet ederim, Allah’ın huzuruna bu ikisinde şek etmeden çıkan kimse Cennete girer.” (Müslim, İman: 10.)


3. İhlas: Şirki reddetmektir.

Allah (c.c.) şöyle buyuruyor: “Halis din ancak Allah’ındır.” (Zümer, 39:3.) “Onlar dini Allah’a halis kılarak ibadet etmekten başka bir şeyle emrolunmalıdır.” (Beyyine, 98:5.)


Rasulullah (asm) şöyle buyuruyor: “Kıyamet Günü insanlar arasında benim şefaatime erecek olan en mutlu kişi, kalbinden ihlaslı bir şekilde ‘La ilahe illallah’ diyendir.” (Buhari, İlim, 33, Rikak, 51; Müsned-i Ahmed, 1:173-174.)


4. Sıdk: Nifaka engeldir. Münafıklar dilleriyle hakkı söylemekte, fakat kalben inkar etmektedirler. Sadıklar ise dillerindekini kalplerinin tereddüt etmeden tasdik ettiği kimselerdir.


Allah şöyle buyuruyor: “Allah İbadette sadıkları bilecek, yalancıları da bilecektir.” (Ankebut, 29:3.) “Doğruyu getiren ve onu tasdik edene gelince, işte onlar sadıklardır.” (Zümer, 39:33.)


5. Muhabbet: Bu kelime münafıkların yaptıklarının aksine Allah’ı ve Allah’ın sevdiklerini sevmektir. Allah şöyle buyuruyor: “İnsanlardan bazıları Allah’tan başkasını Allah’a eşler tutar, onları Allah’ı sevdikleri gibi severler. İman edenler ise en çok Allah’ı severler.” (Bakara, 2:165.)


Rasulullah (asm) şöyle buyurdu: “Üç haslet vardır ki, kimde bulunursa, imanın tadını almıştır. Allah ve Rasulünü herkesten daha çok sevmek, kişiyi ancak Allah için sevmek. Allah kendisini küfürden kurtardıktan sonra tekrar küfre dönmekten, Cehennem ateşine atılacakmış gibi korkmak.” (Buhari, İman, 8, 13; Müslim, İman, 67; Tirmizi, İman, 10; Nesai, İman, 3; İbni Mace, Fiten, 23.)


6. Teslimiyet: Allah şöyle buyuruyor: “Rabbinize yönelin ve O’na teslim olun.” (Zümer, 39:54.) “Kim ihsan sahibi olarak özünü Allah’a teslim ederse, o kopmayan bir kulpa (La İlahe İllallah’a) yapışmıştır.” (Lokman, 31:22.)


7. Haramdan Kaçmak Farzları Yapmak: Allah’ın emirlerine bağlılık göstermek, emrettiklerini yaparak yasakladıklarından kaçınmak.(Fethu’l-Mecid, 91.)


8. Şirki Ve Tağutu Reddetmek: Allah şöyle buyuruyor: “Allah’a ibadet edin ve O’na hiçbir şeyi şirk koşmayın...” (Nisa, 4:36.) “Kim tağutu inkar edip Allah’a iman ederse, muhakkak kopması mümkün olmayan sağlam bir kulpa (La İlahe İllallah’a) yapışmış olur. Allah işitendir, bilendir.” (Bakara, 2:256.) “... Biz her ümmete, yalnız Allah’a kulluk etmeleri ve tağuttan da sakınmaları için Rasul gönderdik.” (Nahl, 16:36.) “Onlara “La ilahe illallah” denildiği zaman kibirlenirlerdi ve “mecnun bir şair için ilahlarımızı mı terk edeceğiz.” derlerdi.” (Saffat, 37:35-36.)


Peygamberimiz (asm) “Onlar Allah’ı bırakıp hahamlarını, rahiplerini ve Meryemoğlu Mesih’i Rabler edindiler.” (Tevbe, 9:31.) ayetini okudu. Bunun üzerine Adiyy b. Hatem Rasulullah’a (asm) “Muhakkak onlar, onlara ibadet etmiyorlar ki” dedi. Rasulullah (asm): “Onlar Allah’ın helal kıldığı bir şeyi haram, haram kıldığı bir şeyi helal kıldıkları zaman onlara itaat etmiyorlar mı?” dedi.


Adiyy b. Hatim: “Evet,” deyince, Rasulullah (asm): “İşte böylece onlara ibadet ediyorlar.” buyurdu. (Tirmizi, Tefsir, 10; Taberi, Tefsir, 14:210; Suyuti, Durru’l-Mensur, 3:230.)


9. Allah Rızasını Kast Etmek: “Allah kendi rızasını kazanmak için ‘La ilahe illallah’ diyen kimseye Cehennemi haram kıldı.” (Buhari, Rikaak, 6; İstitabe, 9; Müslim, İman: 47; Tirmizi, İman: 17; Ahmed b. Hanbel, Müsned, 4:44.)


Muaz b. Cebel (r.a.) binek üzerinde yolculukta Allah Rasulü’ne (asm) arkadaşlık ettiğinde Nebi (asm) ona: “Ya Muaz!” diye nida etti.


Muaz b. Cebel (ra): “Buyur Ya Rasulullah! Hazırım” dedi.

Rasulullah (asm): “Allah, Allah’tan başka ibadete layık ilah olmadığına ve Muhammed’in onun kulu ve elçisi olduğuna şehadet eden her kula muhakkak ateşi (Cehennemi) haram kılmıştır.” (Buhari, Cihad, 46; Rikaak, 36; Müslim, İman, 49.)


Ubade b. Samit’den (ra) Rasulullah (asm) şöyle buyurdu: “Her kim La ilahe illallah ve enne Muhammedun Rasulullah şehadetini getirirse Allah ona ateşi ve Cehennemi haram eder.” (Buhari, Enbiya, 47; Tefsir, 5:17; Müslim, İman, 46; Tirmizi, Kıyame, 10; Ahmed b. Hanbel, Müsned, 2:436, 5:292.)


Rasulullahdan (asm) şöyle buyurdu: “Allah’tan başka ibadete layık ilah olmadığına ve benim de Allah’ın Rasulü olduğuma şehadet ederim. Her kim hiçbir şüpheye yer bırakmaksızın bu iki kelimeyle Allah’ın huzuruna çıkarsa Cennet’e girer. (Müslim, İman, 10.)


Rasulullah’ın (asm) “La ilahe illallah diyen kimse ateşe girmez” (Buhari, İlim, 105; Müslim, İman, 10.) hadisi ve benzeri hadisler, bir çokları tarafından yanlış yorumlanmış, bazıları ise hadisler karşısında zorlanmış, hatta bunlara mensuh diyenler bile olmuştur.


Çünkü tevhid (La ilahe illallah) kelimesi; Allah’tan başka tapınılan ve saygı gösterilenleri reddetmeyi, Allah sevgisini, Allah’ın tüm emirlerine boyun eğmeyi ve teslimiyeti, Allah’a kamil manada itaati, samimi ve ihlaslı olarak şirkten uzak bir şekilde ibadet etmeyi, yasakladığını yasaklamayı, ver dediğini vermeyi, onun için sevmeyi, O’nun için buğzetmeyi gerektirir.


“La ilahe illallah” kelimesini dille söyleyen bir kimsenin bütün amellerini şirkten temizlemesi gerekir. Rasulullah (asm) şöyle buyurmuştur:


“Kim La ilahe illallah’ der ve Allah’tan başka ibadet edilenleri inkar ederse, malı, kanı haram kılınmış olur. Hesabı ise Allah’a bırakılmıştır.” (Müslim, İman, 23; Ahmed b. Hanbel, Müsned, 3:472.)


**

“Rasulullah (s.a.v.) “La ilahe illallah” diyen bir adamı öldürmesi üzerine, Üsame’yi (ra) azarlayarak: “Sen, o adamı ‘La ilahe illallah’ dedikten sonra mı öldürdün?” demiş (Buhari, Diyet, 2; Müslim, İman, 96, 158, 159.) ayrıca: “İnsanlarla, ‘La ilahe illallah’ deyinceye kadar savaşmakla emrolundum” buyurmuştur.” (Buhari, İman, 17; Müslim, İman, 22, 41; Tirmizi, İman, 1-2.)

43 görüntüleme1 yorum

Son Yazılar

Hepsini Gör
bottom of page