top of page
  • Yazarın fotoğrafıM. Ali KAYA

İSLAM DECCALI SÜFYANIN SIFATLARI

M. ALİ KAYA


Âhirzamanda, dinsizliğin iki cereyanı kuvvet bulacak:


Birisi: Nifak perdesi altında risalet-i Ahmediyeyi (asm) inkâr edecek, Süfyan namında müthiş bir şahıs, ehl-i nifakın başına geçecek, şeriat-ı İslâmiyenin tahribine çalışacaktır. Ona karşı, Âl-i Beyt-i Nebevînin silsile-i nuranîsine bağlanan ehl-i velâyet ve ehl-i kemâlin başına geçecek, Âl-i Beytten Muhammed Mehdî isminde bir zât-ı nuranî, o Süfyanın şahs-ı mânevîsi olan cereyan-ı münafıkaneyi öldürüp dağıtacaktır.


İkinci cereyan ise: Tabiiyyun, maddiyyun felsefesinden tevellüt eden bir cereyan-ı nemrudâne, gittikçe âhirzamanda felsefe-i maddiye vasıtasıyla intişar ederek kuvvet bulup, Ulûhiyeti inkâr edecek bir dereceye gelir. Nasıl bir padişahı tanımayan ve ordudaki zâbitan ve efrad onun askerleri olduğunu kabul etmeyen vahşî bir adam, herkese, her askere bir nevi padişahlık ve bir gûnâ hâkimiyet verir. Öyle de Allah’ı inkâr eden o cereyan efradları, birer küçük Nemrud hükmünde nefislerine birer rububiyet verir.


Ve onların başına geçen en büyükleri, ispritizma ve manyetizmanın hâdisâtı nev’inden müthiş harikalara mazhar olan Deccal ise, daha ileri gidip, cebbârâne surî hükûmetini bir nevi rububiyet tasavvur edip ulûhiyetini ilân eder. (Mektubat, 15. Mektup.)


**

Nifak cereyanın başına geçip münafıklarla beraber hareket eden Süfyan’ın Risale-i Nurda geçen vasıflarını şöyle sıralayabiliriz.


1. Aldatmakla iş görecek.

2. Münafıkâne davranacak.

3. Ehl-i nifakın başına geçecek.

4. Şeriat-ı İslâmiyenin tahribine çalışacak.

5. Süfyan büyük bir âlim olacak,

6. İlimle dalâlete düşer.

7. Ve çok âlimler ona tâbi olacaklar

8. Başka padişahlar gibi ya kuvvet ve kudret veya kabile ve aşiret veya cesaret ve servet gibi vasıta-i saltanat olmayacak.

9. Çok zekî olacak.

11. Fenniyle yani felsefe okuyarak, dalalete düşecek.

12. Ve siyasî ilmi çok kuvvetli olacak, siyasi oyunlarla başa geçecek.

13. Aklıyla çok âlimlerin akıllarını teshir edecek.

14. Hocaları ve âlimleri etrafında fetvacı yapacak.

15. Ve çok muallimleri kendine taraftar edecek.

16. Ve din derslerinden tecerrüt eden maarifi rehber edip tâmimine şiddetle çalışaçak.

17. Yalnız bir tek gözünde teshirci bir manyetizma olacak.

18. İnkâr-ı mutlaktan çıkan bir cüret ve cesaretle mukaddesata hücum edecek.

19. Avâm-ı nâs hakikat-ı hali bilmeyecek.

20. Harikulâde iktidar ve cesaret zannedecekler.

21. Hem şanlı ve kahraman bir millet, mağlûbiyeti hengâmında yakalanacak.

22. Böyle istidraçlı ve şanlı ve talihli ve muvaffakiyetli ve kurnaz bir kumandanı bulunduğundan millet işi anlayamayacak.

23. Millet, gizli ve dehşetli olan mâhiyetine bakmayarak, kahramanlık damarıyla onu alkışlar, başına kor, seyyielerini örtmek ister.

24. Fakat kahraman ve mücahid ordunun ve dindar milletin ruhundaki nur-u iman ve Kur'ân ışığıyla hakikat-ı hali göreceği ve o kumandanın çok dehşetli tahribatını tamire çalışacağı rivayetlerden anlaşılır.

764 görüntüleme0 yorum

Son Yazılar

Hepsini Gör
bottom of page