top of page
  • Yazarın fotoğrafıM. Ali KAYA

MÜNACAT-I BİLAL NURİ

Bismillahirrahmanirrahim

Yüzümü dergâha duttum Ya Gani Perverdigar

Derdime derman eriştir Ya Gani Perverdigar


Şaşmışam ya Rab vebadan eyle şerrinden halâs

İzzetin Zatın hakkıçün Ya Gani Perverdigar


Gam çerisi her yanadan bağlamıştır yolumu

Gamdan azad eyle bizi Ya Gani Perverdigar


Her ne derde müptela olsa kamu halk-ı cihan

Senden ister derde derman Ya Gani Perverdigar


Arş ile Kürsin hakkıçün bir nazar kıl halime

Kullarını sen sevindir Ya Gani Perverdigar


Ol Resulün âb-ı Rûyî hürmetiyçün yâ İlâh

Kahr-ı mihnetten halâs et Ya Gani Perverdigar


Hicr odı cânıma kâr idüp kül itdi baġrımı

Nâr-ı hicrinden ḫalâṣ it yâ Ġanî Perverdigâr


Zehrini baña içirdi bir dem içre bu felek

Âh elinden dehr-i dûnın yâ Ġanî Perverdigâr


Cümle müşkil işleri sen ḫal idersin yâ Kerîm

Ḥâl-i müşkilden ḫalâṣ it yâ Ġanî Perverdigâr


Enbiyânıñ evliyânıñ ḥürmeti-çün yâ Raḥîm

Merḥamet ḳıl ben ġarîbe yâ Ġanî Perverdigâr


Senden olmazsa ʻinâyet yâ İlâhe’l-ʻâlemîn

Kime feryâd eylerim ben yâ Ġanî Perverdigâr


Levḥ-i maḥfûz ḥaḳḳı-çün ḥâcetim eyle revâ

Ḥasretime sen kavışdur yâ Ġanî Perverdigâr


Ġurbete düşdüm yüzimi tutmışam dergâhına

Umarım senden ʻinâyet yâ Ġanî Perverdigâr


Kaʻbe ḥaḳḳı-çün ki bünyâd eylemiş anı Ḫalîl

Sen bizi ḥıfẓ eyle dâ’im yâ Ġanî Perverdigâr


Kim ki yüz yire urup senden murâdıñ istedi

Ber-murâd itdiñ sen anı yâ Ġanî Perverdigâr


Kesmezem senden ümîdim ey Kerîm-i ẕü’l-Celâl

Eyle müyesser yâ Rabbenâ yâ Ġanî Perverdigâr


Muṣṭafâ’ya virdigiñ Ḳur’ân-ı aʻẓam ḥaḳḳı-çün

Yarlıġa-ġıl anam atam yâ Ġanî Perverdigâr


Ḫâlıḳısıñ Râzıḳısıñ on sekiz biñ ʻâlemiñ

Cümle diller ẕikr iderler yâ Ġanî Perverdigâr


Öldiren diri ḳılan sensin ḳamu ḳullarını

Aġladup hem güldirensin yâ Ġanî Perverdigâr


Baḥr-i raḥmet her kime bir ḳaṭre iḥsân eyleseñ

Raḥmete müstaġraḳ olur yâ Ġanî Perverdigâr


Fiʻlimizi bize yarın ʻarz idersin yâ İlâh

Vah dirîġâ n’eyleriz biz yâ Ġanî Perverdigâr


Fażlıñ-ile luṭf idersin bize yârın yâ Kerîm

Ġam degil minnet yeridir yâ Ġanî Perverdigâr


Rûz-i maḥşerde ḳamu mü’minlere dîdârını

‘Arż idüp eyle teraḥḥum yâ Ġanî Perverdigâr


Cümle îmân ehline fażlıñla raḥmet eyle-gil

Zîra Ġaffâre’ẕ-ẕünûbsın yâ Ġanî Perverdigâr


Ne yüz ile varırız dergâhına yarın seniñ

Senden olmazsa ʻinâyet yâ Ġanî Perverdigâr


ʻAybımızı yüzümüze urma yârın yâ İlâh

Çünki Settâru’l-ʻuyûbsın yâ Ġanî Perverdigâr


Gerçi yoldan azdırır bu nefs-i emmâre bizi

Nefs elinden bizi ḳurtar yâ Ġanî Perverdigâr


Bizi ʻarşıñ gölgesinde gölgelendir yâ İlâh

Sâkin itdir cennet içre yâ Ġanî Perverdigâr


Sen bize ḳomşulıġıñ vir yâ İlâhî Aḥmed’iñ

Ḥûr-i ġılmâna irişdir yâ Ġanî Perverdigâr


On sekiz biñ ʻâlemiñ ḥaḳḳı-çün olsun yâ İlâh

Sen ḳabûl it münâcâtım yâ Ġanî Perverdigâr


Şeş cihetden irişen dürlü belâlar yâ İlâh

Ṣıġınuram saña her dem yâ Ġanî Perverdigâr


İns ile cinnî vuḥûşın hem ṭuyûruñ rızḳını

Rûz u şeb yetişdirensin yâ Ġanî Perverdigâr


Dört kitâbıñ ḥaḳḳı-çün yâ Vâḥid ü Ferd ü Eḥad

Her belâdan ṣakla bizi yâ Ġanî Perverdigâr


Hem belâdan hem ḳażâdan ṣakla bizi yâ Kerîm

Hem ḫaṭâdan hem ḫaṭardan yâ Ġanî Perverdigâr


Ḳudretinle devr ider göklerde ay ile güneş

Ḥürmetine sen esirge yâ Ġanî Perverdigâr


Çün işiñ luṭf u keremdir ḳullarına yâ İlâh

Luṭfını dâ’im umarız yâ Ġanî Perverdigâr


Yâ İlâhî bize bir ḳaç gün ecelden vir amân

ʻÂlimiñ ʻilmi ḥaḳḳı-çün yâ Ġanî Perverdigâr


Yerler ü gökler ḥaḳḳı-çün yâ İlâhe’l-ʻâlemîn

Merḥamet ḳıl ben ġarîbe yâ Ġanî Perverdigâr


Yüzi ḳara ḳulınam yâ Rab günâhım bî-ʻaded

Luṭfıñ irmezse n’idelim yâ Ġanî Perverdigâr


Tevbe ḳıldım itdigim işe peşîmân olmışam

Tevbemizi sen ḳabûl it yâ Ġanî Perverdigâr


Biñ bir ismiñ ḥürmeti-çün ümmetini Aḥmed’iñ

Raḥmetiñle yarlıġa-ġıl yâ Ġanî Perverdigâr


Ṣoñ nefesde cümlemiz şeyṭân elinden ḳıl ḫalâṣ

Bize îmân peyliġin vir yâ Ġanî Perverdigâr


Muṣṭafâ’nıñ âb-ı rûyı ḥaḳḳı-çün yâ Müsteʻân

Ṭamu odından ḫalâṣ it yâ Ġanî Perverdigâr


On sekiz biñ ʻâlemiñ ḥaḳḳı-çün olsun yâ İlâh

Sen ḳabûl it münâcâtım yâ Ġanî Perverdigâr


Şeş cihetden irişen dürlü belâlar yâ İlâh

Ṣıġınuram saña her dem yâ Ġanî Perverdigâr


Bu münâcâtı oḳuyup yüzümi ṭutdum saña

Yüzümi maḥşerde aḳ it yâ Ġanî Perverdigâr


Kim ki yüz ṭutup münâcât eyledi dergâhına

Ḥâşa maḥrûm ḳomayasın yâ Ġanî Perverdigâr


Cümle maḳṣûd u murâdım ḥażretinden dilerim

Senden ayrıḳ kimse yoḳdur yâ Ġanî Perverdigâr


Muṣṭafâ’nıñ âb-ı rûyı ḥaḳḳı-çün yâ Müsteʻân

Ṭamu odından ḫalâṣ it yâ Ġanî Perverdigâr


Ol ḳıyâmet şiddetinden sen ḫalâṣ it cümlemiz

Muṣṭafâ’ya sen baġışla yâ Ġanî Perverdigâr


Oḳuyanı hem yazanı raḥmetiñle yarlıġa

Diñleyenleri daḫi hem yâ Ġanî Perverdigâr

793 görüntüleme0 yorum

Son Yazılar

Hepsini Gör
bottom of page